Search > Browse Articles > SearchOriginal Articles
Pulmonary artery stiffness in fetuses with tetralogy of Fallot
Yushan Liu, Ran Xu, Dan Zhou, Yang Yang, Ganqiong Xu, Shi Zeng
Ultrasonography. 2024;43(3):220-227.   Published online April 11, 2024
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.23196
                  
Carotid stiffening predicts cardiovascular risk stratification in mid-life: non-invasive quantification with ultrafast ultrasound imaging
Zhengqiu Zhu, Lingshan Chen, Wenjun Liu, Yiyun Wu, Chong Zou, Xinyi Zhang, Shanshan He, Yinping Wang, Bixiao Shen, Xuehui Ma, Hui Gao, Yun Luan, Hui Huang
Ultrasonography. 2022;41(3):462-472.   Published online November 1, 2021
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21197
                  
1 |
Volume43 No. 3
endonote style file
3.1
SCImago Journal & Country Rank
Editorial Office
A-304 Mapo Trapalace, 53 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04158, Korea
TEL : +82-2-763-5627   FAX : +82-2-763-6909   E-mail : office@ultrasound.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Society of Ultrasound in Medicine.                 Developed in M2PI
Zoom in Close layer