Search > Browse Articles > SearchOriginal Articles
Value of contrast-enhanced ultrasonography in microwave ablation treatment of symptomatic focal uterine adenomyosis
Xiao-Long Li, Jia-Xin Li, Song-Yuan Yu, Pei-Li Fan, Yun-Jie Jin, Er-Jiao Xu, Sai-Nan Guan, Er-Ya Deng, Qiu-Yan Li, Zheng-Biao Ji, Jiu-Ling Qi, Hui-Xiong Xu; China Alliance of Multi-Center Clinical Study for Ultrasound (Ultra-Chance)
Ultrasonography. 2024;43(1):68-77.   Published online November 7, 2023
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.23145
                  
Synchronous tele-ultrasonography is helpful for a naive operator to perform high-quality thyroid ultrasound examinations
Xiao-Long Li, Yi-Kang Sun, Qiao Wang, Zi-Tong Chen, Zhe-Bin Qian, Le-Hang Guo, Hui-Xiong Xu
Ultrasonography. 2022;41(4):650-660.   Published online March 5, 2022
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21204
                  
Improving the quality of breast ultrasound examination performed by inexperienced ultrasound doctors with synchronous tele-ultrasound: a prospective, parallel controlled trial
Yi-Kang Sun, Xiao-Long Li, Qiao Wang, Bo-Yang Zhou, An-Qi Zhu, Chuan Qin, Le-Hang Guo, Hui-Xiong Xu
Ultrasonography. 2022;41(2):307-316.   Published online August 15, 2021
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21081
                         Supplementary      
Review Article
Ultrasound elastography of the thyroid: principles and current status
Chong-Ke Zhao, Hui-Xiong Xu
Ultrasonography. 2019;38(2):106-124.   Published online October 1, 2018
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.18037
                  
1 |
Volume43 No. 3
endonote style file
3.1
SCImago Journal & Country Rank
Editorial Office
A-304 Mapo Trapalace, 53 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04158, Korea
TEL : +82-2-763-5627   FAX : +82-2-763-6909   E-mail : office@ultrasound.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Society of Ultrasound in Medicine.                 Developed in M2PI
Zoom in Close layer