Technology trends and applications of deep learning in ultrasonography: image quality enhancement, diagnostic support, and improving workflow efficiency
Jonghyon Yi, Ho Kyung Kang, Jae-Hyun Kwon, Kang-Sik Kim, Moon Ho Park, Yeong Kyeong Seong, Dong Woo Kim, Byungeun Ahn, Kilsu Ha, Jinyong Lee, Zaegyoo Hah, Won-Chul Bang
Ultrasonography. 2021;40(1):7-22.   Published online 2020 Sep 14     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20102
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Shaping the future of men's sexual health: How artificial intelligence can assist in the management and treatment of erectile dysfunction
Darren Sanchez, Hannah Slovacek, Run Wang
UroPrecision.2024; 2(1): 1.     CrossRef
Artificial intelligence and point-of-care ultrasound: Benefits, limitations, and implications for the future
Fae Kayarian, Daven Patel, James R. O'Brien, Evelyn K. Schraft, Michael Gottlieb
The American Journal of Emergency Medicine.2024; 80: 119.     CrossRef
Deep learning prediction of renal anomalies for prenatal ultrasound diagnosis
Olivier X. Miguel, Emily Kaczmarek, Inok Lee, Robin Ducharme, Alysha L. J. Dingwall-Harvey, Ruth Rennicks White, Brigitte Bonin, Richard I. Aviv, Steven Hawken, Christine M. Armour, Kevin Dick, Mark C. Walker
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Ultrasound imaging based recognition of prenatal anomalies: a systematic clinical engineering review
Natarajan Sriraam, Babu Chinta, Seshadhri Suresh, Suresh Sudharshan
Progress in Biomedical Engineering.2024; 6(2): 023002.     CrossRef
Applications of artificial intelligence in obstetrics
Ho Yeon Kim, Geum Joon Cho, Han Sung Kwon
Ultrasonography.2023; 42(1): 2.     CrossRef
Convolutional neural network based on automatic segmentation of peritumoral shear-wave elastography images for predicting breast cancer
Li Xie, Zhen Liu, Chong Pei, Xiao Liu, Ya-yun Cui, Nian-an He, Lei Hu
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Automated segmentation of standard scanning planes to measure biometric parameters in foetal ultrasound images – a survey
U. B. Balagalla, J.V.D. Jayasooriya, C. de Alwis, A. Subasinghe
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization.2023; 11(5): 1690.     CrossRef
Improving the sensitivity of liver tumor classification in ultrasound images via a power-law shot noise model
Kenji Karako, Yuichiro Mihara, Kiyoshi Hasegawa, Yu Chen
BioScience Trends.2023; 17(2): 117.     CrossRef
Application of digital methods and artificial intelligence capabilities for diagnostics in obstetrics and gynecology
E.R. Safiullina, E.I. Rychkova, I.V. Мayorova, D.Kh. Khairutdinova, A.A. Slonskaya, A.S. Faronova, Y.A. Davydova, I.A. Mussova
CARDIOMETRY.2023; (27): 111.     CrossRef
Semi-supervised learning improves the performance of cardiac event detection in echocardiography
Yongshuai Li, He Li, Fanggang Wu, Jianwen Luo
Ultrasonics.2023; 134: 107058.     CrossRef
Constrained CycleGAN for effective generation of ultrasound sector images of improved spatial resolution
Xiaofei Sun, He Li, Wei-Ning Lee
Physics in Medicine & Biology.2023; 68(12): 125007.     CrossRef
Generalizability and Diagnostic Performance of AI Models for Thyroid US
WenWen Xu, XiaoHong Jia, ZiHan Mei, XiaoLin Gu, Yang Lu, Chi-Cheng Fu, RuiFang Zhang, Ying Gu, Xia Chen, XiaoMao Luo, Ning Li, BaoYan Bai, QiaoYing Li, JiPing Yan, Hong Zhai, Ling Guan, Bing Gong, KeYang Zhao, Qu Fang, Chuan He, WeiWei Zhan, Ting Luo, Hui
Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Deep Learning in the Diagnosis and Treatment of Liver Cancer: Review and Pro-spects
冰洁 李
Advances in Clinical Medicine.2023; 13(09): 14103.     CrossRef
Applications of artificial intelligence in musculoskeletal ultrasound: narrative review
Stefan Cristian Dinescu, Doru Stoica, Cristina Elena Bita, Andreea-Iulia Nicoara, Mihaela Cirstei, Maria-Alexandra Staiculesc, Florentin Vreju
Frontiers in Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
The Transformative Role of Artificial Intelligence in Training Obstetrics and Gynecology Residents
Anuradha Choudhary, Aditya Narayan Choudhary
Journal of Obstetric and Gynaecological Practices POGS.2023; 1(2): 61.     CrossRef
Deep learning based on ultrasound images assists breast lesion diagnosis in China: a multicenter diagnostic study
Yang Gu, Wen Xu, Bin Lin, Xing An, Jiawei Tian, Haitao Ran, Weidong Ren, Cai Chang, Jianjun Yuan, Chunsong Kang, Youbin Deng, Hui Wang, Baoming Luo, Shenglan Guo, Qi Zhou, Ensheng Xue, Weiwei Zhan, Qing Zhou, Jie Li, Ping Zhou, Man Chen, Ying Gu, Wu Chen,
Insights into Imaging.2022;[Epub]     CrossRef
Ultrasonic S-Detect mode for the evaluation of thyroid nodules: A meta-analysis
Jinyi Bian, Ruyue Wang, Mingxin Lin
Medicine.2022; 101(34): e29991.     CrossRef
Deep learning based on ultrasound to differentiate pathologically proven atypical and typical medullary thyroid carcinoma from follicular thyroid adenoma
Rui Zhang, Guanxiu Yi, Shunfan Pu, Qin Wang, Chao Sun, Qian Wang, Li Feng, Xiabi Liu, Zhengjiang Li, Lijuan Niu
European Journal of Radiology.2022; 156: 110547.     CrossRef
Artificial Intelligence (AI) in Breast Imaging: A Scientometric Umbrella Review
Xiao Jian Tan, Wai Loon Cheor, Li Li Lim, Khairul Shakir Ab Rahman, Ikmal Hisyam Bakrin
Diagnostics.2022; 12(12): 3111.     CrossRef
Generalizability and Diagnostic Efficacy of AI Models for Thyroid Ultrasound
WenWen Xu, ZiHan Mei, XiaoLin Gu, Yang Lu, Chi-Cheng Fu, Ruifang Zhang, Ying Gu, Xia Chen, XiaoMao Luo, Ning Li, BaoYan Bai, QiaoYing Li, JiPing Yan, Hong Zhai, Ling Guan, Bing Gong, KeYang Zhao, Qu Fang, Chuan He, WeiWei Zhan, Ting Luo, HuiTing Zhang, Yi
SSRN Electronic Journal.2022;[Epub]     CrossRef
Artificial intelligence for ultrasonography: unique opportunities and challenges
Seong Ho Park
Ultrasonography.2021; 40(1): 3.     CrossRef
Basic principles and new advances in kidney imaging
Anna Caroli, Andrea Remuzzi, Lilach O. Lerman
Kidney International.2021; 100(5): 1001.     CrossRef
Artificial intelligence‐enhanced echocardiography in the emergency department
Jonathon E Stewart, Adrian Goudie, Ashes Mukherjee, Girish Dwivedi
Emergency Medicine Australasia.2021; 33(6): 1117.     CrossRef
Automatic Liver Segmentation in CT Images with Enhanced GAN and Mask Region-Based CNN Architectures
Xiaoqin Wei, Xiaowen Chen, Ce Lai, Yuanzhong Zhu, Hanfeng Yang, Yong Du, Marco Aiello
BioMed Research International.2021; 2021: 1.     CrossRef