Differentiation of cystic biliary atresia and choledochal cysts using prenatal ultrasonography
Lizhu Chen, Fujiao He, Kaihui Zeng, Bing Wang, Jingyu Li, Dan Zhao, Zeyu Yang, Weidong Ren
Ultrasonography. 2022;41(1):140-149.   Published online 2021 May 10     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21028
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Surgical Strategies for Neonates with Prenatally Diagnosed Congenital Biliary Dilatation
Chiyoe Shirota, Akinari Hinoki, Takahisa Tainaka, Wataru Sumida, Satoshi Makita, Hizuru Amano, Aitaro Takimoto, Akihiro Yasui, Yoichi Nakagawa, Jiahui Liu, Yaohui Guo, Daiki Kato, Yousuke Goda, Takuya Maeda, Hiroo Uchida
Journal of Pediatric Surgery.2024; 59(3): 385.     CrossRef
Clinical value of screening prenatal ultrasound combined with chromosomal microarrays in prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities
Hongru Jiang, Xiangtian Kong, Wenjun Bian, Jiangyue Liu, Yuanyuan Xu, Aimin Cui, Xian Cao
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Dysmorphic Gallbladder Found on Prenatal Ultrasound as a Hint for Biliary Atresia
Fujiao He, Shu Feng, Yun Xiu, Yixin Zhang, Yuntong Wang, Zhibo Zhang, Lizhu Chen
Journal of Ultrasound in Medicine.2023; 42(6): 1345.     CrossRef
Biliatresone: progress in biliary atresia study
Jia-Jie Zhu, Yi-Fan Yang, Rui Dong, Shan Zheng
World Journal of Pediatrics.2023; 19(5): 417.     CrossRef
Vanishing prenatal sub-hepatic cyst associated with biliary atresia: A case report
Seung Won Burm, Ye Rin Lee, Hee Jin Yeon, Kyong Ihn, In Geol Ho, Hyun Joo Shin, Seok Joo Han
Journal of Pediatric Surgery Case Reports.2023; 96: 102689.     CrossRef
Fetal Abdominal Cystic Masses
Yaqin Wang, Xiaoguang Wang, Kaihui Zeng, Bing Wang, Dan Zhao, Zeyu Yang, Lizhu Chen
Journal of Ultrasound in Medicine.2022; 41(11): 2775.     CrossRef
Anomalies of the fetal gallbladder: pre-and postnatal correlations
Fred E. Avni, Catherine Garel, Nicolas Naccarella, St├ęphanie Franchi-Abella
Pediatric Radiology.2022; 53(4): 602.     CrossRef