Urethral configuration and mobility during urine leaking described using real-time transperineal ultrasonography
Baihua Zhao, Lieming Wen, Dan Liu, Shanya Huang
Ultrasonography. 2022;41(1):171-176.   Published online 2021 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21058
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluation of pelvic structural abnormalities in primiparous women with stress urinary incontinence
Li Shi, Yujiao Zhao, Weijun Li, Lihua Chen, Wen Shen, Lidong Zhai
International Urogynecology Journal.2024; 35(2): 369.     CrossRef
An Overview of the Effect of Aging on the Female Urethra
Andrew S. Afyouni, Yi Xi Wu, Ulysses G.J. Balis, John DeLancey, Zhina Sadeghi
Urologic Clinics of North America.2024; 51(2): 239.     CrossRef
Association between urethral funneling in stress urinary incontinence and the biological properties of the urethral rhabdosphincter muscle based on shear wave elastography
Liang Wang, Yun Liu, Xiaona Wang, Guoqiang Shi, Jun Huang, Xue Xiao, Ying Xie
Neurourology and Urodynamics.2023; 42(1): 282.     CrossRef
The relationship between urethral mobility and clinical outcomes after midurethral sling surgery
Baihua Zhao, Yali Zuo, Lieming Wen
Continence.2023; 5: 100569.     CrossRef
Optimized electroacupuncture treatment for female stress urinary incontinence: study protocol for a multi-center randomized controlled trial
Lumin Liu, Bingli Chen, Xiaohui Si, Wenguang Hou, Qian Fan, Xu Li, Juanjuan Li, Shuren Ming, Ping Yin, Yuelai Chen
Frontiers in Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef
The Visualized Urethral Mobility Profile in Stress Urinary Incontinence Described by Four‚ÄźDimensional Transperineal Ultrasound
Baihua Zhao, Lieming Wen, Dan Liu, Shanya Huang
Journal of Ultrasound in Medicine.2022; 41(6): 1439.     CrossRef