Carotid stiffening predicts cardiovascular risk stratification in mid-life: non-invasive quantification with ultrafast ultrasound imaging
Zhengqiu Zhu, Lingshan Chen, Wenjun Liu, Yiyun Wu, Chong Zou, Xinyi Zhang, Shanshan He, Yinping Wang, Bixiao Shen, Xuehui Ma, Hui Gao, Yun Luan, Hui Huang
Ultrasonography. 2022;41(3):462-472.   Published online 2021 Nov 1     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21197
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Quantifying carotid stiffness in a pre-hypertensive population with ultrafast ultrasound imaging
Xuehui Ma, Zhengqiu Zhu, Yinping Wang, Bixiao Shen, Xuezhong Jiang, Wenjun Liu, Yiyun Wu, Chong Zou, Yun Luan, Hui Gao, Hui Huang
Ultrasonography.2023; 42(1): 89.     CrossRef